Skip to main content

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 30 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
  • ในกรณีที่สินค้า มีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากบริษัทฯได้รับสินค้าเดิมกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า
  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) สินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)
  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนสีหรือรุ่นของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนและสินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยทางบริษัทฯขอจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าในมูลค่าตามจริงที่เกิดขึ้น
  • กรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ โดยสินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานและมีกล่องสินค้า ใบรับประกัน หรือเอกสารในชุดใบรับประกันคู่มือ พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนอยู่ครบ ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆ
  • กรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจสินค้า ลูกค้าต้องแจ้งสาเหตุพร้อมนำส่งหลักฐานมายังบริษัทฯ อาทิ ลูกค้าต้องส่งวิดีโอขั้นตอนการใช้ ว่าใช้อย่างถูกต้องไม่ได้เกิดจากการใช้สินค้าผิดวิธี
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน
  • หากลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเกินกำหนดโดยไม่มีการแจ้งกับบริษัทฯ ทางบิษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า

 

นโยบายการยกเลิกสินค้า

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางบริษัทฯ จะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของร้านเท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล

  • ในการยกเลิกสินค้า กรณีลูกค้าโอนเงินมาแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินค่าสินค้าคืนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
  • ในการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯจะทำการโอนเงินค่าสินค้าคืนเข้าบัญชีที่เป็นชื่อของผู้สั่งสินค้าเท่านั้น

ในกรณีที่สินค้าที่สั่งซื้อได้รับการบรรจุหรือดำเนินการจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้วท่านสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ตามนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 30 วัน

 

นโยบายการคืนเงิน

            ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีที่สินค้าที่จัดส่งไปยังลูกค้านั้นไม่สามารถใช้งานได้จริง โดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

 

นโยบายการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

            กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามวันที่ได้ตกลงกันไว้หรือการจัดส่งสินค้ามีความล่าช้า ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบโดยการจัดส่งใหม่หรือคืนเงินให้กับลูกค้าหากปัญหาในการจัดส่งเกิดมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ

            ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้ายหรือการชุมนุม การนัดหยุดงาน ฯลฯ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการเลื่อนเวลาจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ขอความอภัยและความเข้าใจจากลูกค้ามา ณ ที่นี้ด้วย